Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2020

platné pre:

Whirlpool chladničky 2020

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 6. 2020 do 31.8.2020 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a vybraných obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie. Zákazník, ktorý si u vybraných obchodných partnerov kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote podľa typu modelu uvedeného nižšie:

  ModelAkce
  WQ9 B2L   =   Cashback 100,- €
  WQ9 E1L   =   Cashback 100,- €
  WQ9I MO1L   =   Cashback 100,- €
  W9 931D KS   =   Cashback 50,- €
  W4D7 AAA B C   =   Cashback 50,- €
  W4D7 AAA X C   =   Cashback 50,- €
  W9 821D OX H   =   Cashback 50,- €
  W9 931D B H   =   Cashback 50,- €
  W9 931D IX   =   Cashback 50,- €
  W7 931T OX H   =   Cashback 30,- €
  W7 831T MX   =   Cashback 30,- €
  W7 831T OX H   =   Cashback 30,- €
  W7 931T W   =   Cashback 30,- €
  W7 831A OX   =   Cashback 30,- €
  W7 831A W H   =   Cashback 30,- €
  W7 921O OX H   =   Cashback 30,- €
  W7 921O W H   =   Cashback 30,- €
  W7 921I OX   =   Cashback 30,- €
  W7 821O OX H   =   Cashback 30,- €
  W7 821O K   =   Cashback 30,- €
  W7 821O OX   =   Cashback 30,- €
  W7 821O W   =   Cashback 30,- €

  Zoznam vybraných obchodných partnerov:
  sieť predajní NAY Elektrodom a www.nay.sk, sieť predajní DATART a www.datart.sk, sieť predajní Euronics a www.euronics.sk, TPD a Domoss, www.tpd.sk, www.domoss.sk, sieť predajní Proelektro, www.hej.sk, sieť predajní Planeo Elektro a www.planeo.sk, www.play.sk, sieť predajní Andrea Shop a www.andreashop.sk, www.andreashop-sala.sk, alza.sk, mall.sk, sieť predajní OKAY a www.okay.sk, nezávislí predajcovia (Orava distribution, Kovospol, Ama elektronic, Elba elektro, E-spotrebice.sk, Krajčík elektro, Garon s.r.o., Altrak, s.r.o., MT elektro, Limar - Michal Horňák, Jana Kabátová, Elektroservis VV, Salt TS s.r.o., Salt LS s.r.o, Ivan Hoferica - Limar, Maxxl s.r.o., Happy elektro s.r.o., LC elektro, PRB Company s.r.o., Agáta Baloghová - GLOBUS, Elektroservis Martin Vrbiar, Elektroservis Jan Slanec, Dušan Holý - EXPRES SERVIS, VARIOL TRADE s.r.o, Elsatex, Ing. Karol Sahuľ - Elektro, Junior GH s.r.o., BOSZ s.r.o., ELPONA - Ladislav Rákai, KP shop s.r.o., Ing.Miroslav Ondráš EL-COM, Vladislav Čuri - RSC, AVEN s.r.o.).
 5. Nárok na bonus vzniká účastníkovi predajnej akcie iba vtedy, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorou výrobok kúpil v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Ak účastník predajnej akcie od kúpnej zmluvy odstúpi, nárok na vyplatenie bonusu mu zaniká, resp. je povinný usporiadateľovi obdržaný bonus vrátiť.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  6.1 Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. u obchodných partnerov (certifikovaných predajcov) uvedených na stránke Whirlpool - https://www.whirlpool.sk/kontakty/predajcovia/
  6.2 Nákup sa uskutoční v období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (vrátane).
  6.3 Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback . Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobku.
  6.4 Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní poukázaný bonus v príslušnej sume na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.
  6.5 V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa účastníka predajnej akcie (koncového zákazníka), číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno obchodného partnera (predávajúceho), dátum kúpy výrobku a údaje o výrobku (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia dokladu o zakúpení výrobku.
  6.6 V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca účastník predajnej akcie na bonus nárok.
  6.7 Predajnú akciu nie je možné kombinovať s inou akciou spoločnosti Whirlpool na rovnaký výrobok, napr. Predĺžená - plná záruka 5 rokov na spotrebič a pod. Výrobné číslo výrobku môže byť registrované iba na jednu akciu. V prípade druhej registrácie bude táto automaticky zamietnutá.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka predajnej akcie vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Účastník predajnej akcie je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál dokladu o zakúpení výrobku za účelom overenia nákupu. Ak účastník predajnej akcie na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží doklad o zakúpení výrobku, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. dokladu o zakúpení s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník predajnej akcie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 8. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka predajne akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.

Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2020

platné pre:

Whirlpool indukčné dosky + sety rúry s doskou

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 7. 2020 do 31.8.2020 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a vybraných obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie. Zákazník, ktorý si u vybraných obchodných partnerov kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na úče peňažnú čiastku v hodnote podľa typu modelu uvedeného nižšie:

  Hodnota cashbackov indukčné dosky:

  ModelAkce
  WB B8360 NE   =   Cashback 25 €
  WB S2560 NE   =   Cashback 25 €
  WL B8160 NE   =   Cashback 25 €
  WL B1160 BF   =   Cashback 25 €
  WL S1360 NE   =   Cashback 25 €
  WL S3777 NE   =   Cashback 25 €
  WL B5860 AL   =   Cashback 25 €
  WL S2260 NE   =   Cashback 25 €
  WL S5360 BF/W   =   Cashback 25 €
  WL S2760 BF/S   =   Cashback 25 €
  SMO 604OF/NE   =   Cashback 50 €
  SMO 658C/BT/IXL   =   Cashback 50 €
  WF S4160 BF   =   Cashback 50 €
  WF S8865 NE   =   Cashback 50 €
  WF S2765 NE/IXL   =   Cashback 50 €
  WF S0377 NE/IXL   =   Cashback 50 €
  WF S7560 NE   =   Cashback 50 €


  Ak si zákazník kúpi ku ktorejkoľvek doske z vyššie uvedeného zoznamu aj niektorú z doleuvedených rúr, získava cashback aj na rúru v hodnote:

  ModelAkce
  W7 OS4 4S1 P BL   =   Cashback 50 €
  W9 OM2 4MS2 H   =   Cashback 50 €
  W7 OS4 4S1 P   =   Cashback 50 €
  W9 OP2 4S2 H   =   Cashback 50 €
  W7 OM5 4S P   =   Cashback 50 €
  W9 OM2 4S1 P BSS   =   Cashback 50 €
  W7 OM4 4S1 C   =   Cashback 50 €

  Zoznam vybraných obchodných partnerov:
  sieť predajní NAY Elektrodom a www.nay.sk, sieť predajní DATART a www.datart.sk, sieť predajní Euronics a www.euronics.sk, TPD a Domoss, www.tpd.sk, www.domoss.sk, sieť predajní Proelektro, www.hej.sk, sieť predajní Planeo Elektro a www.planeo.sk, www.play.sk, sieť predajní Andrea Shop a www.andreashop.sk, www.andreashop-sala.sk, sieť predajní OKAY a www.okay.sk, nezávislí predajcovia (Orava distribution, Kovospol, Ama elektronic, Elba elektro, E-spotrebice.sk, Krajčík elektro, Garon s.r.o., Altrak, s.r.o., MT elektro, Limar - Michal Horňák, Jana Kabátová, Elektroservis VV, Salt TS s.r.o., Salt LS s.r.o, Ivan Hoferica - Limar, Maxxl s.r.o., Happy elektro s.r.o., LC elektro, PRB Company s.r.o., Agáta Baloghová - GLOBUS, Elektroservis Martin Vrbiar, Elektroservis Jan Slanec, Dušan Holý - EXPRES SERVIS, VARIOL TRADE s.r.o, Elsatex, Ing. Karol Sahuľ - Elektro, Junior GH s.r.o., BOSZ s.r.o., ELPONA - Ladislav Rákai, KP shop s.r.o., Ing.Miroslav Ondráš EL-COM, Vladislav Čuri - RSC, AVEN s.r.o.).
 5. Nárok na bonus vzniká účastníkovi predajnej akcie iba vtedy, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorou výrobok kúpil v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Ak účastník predajnej akcie od kúpnej zmluvy odstúpi, nárok na vyplatenie bonusu mu zaniká, resp. je povinný usporiadateľovi obdržaný bonus vrátiť.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii:
  6.1 Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. u obchodných partnerov uvedených v bode 4.
  6.2 Nákup sa uskutoční v období od 1.7.2020 do 31.8.2020 (vrátane).
  6.3 Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback . Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobku.
  6.4 Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní poukázaný bonus v príslušnej sume na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia. 6.5 V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa účastníka predajnej akcie (koncového zákazníka), číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno obchodného partnera (predávajúceho), dátum kúpy výrobku a údaje o výrobku (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia dokladu o zakúpení výrobku. 6.6 V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca účastník predajnej akcie na bonus nárok. 6.7 Predajnú akciu nie je možné kombinovať s inou akciou spoločnosti Whirlpool na rovnaký výrobok, napr. Predĺžená - plná záruka 5 rokov na spotrebič a pod. Výrobné číslo výrobku môže byť registrované iba na jednu akciu. V prípade druhej registrácie bude táto automaticky zamietnutá.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka predajnej akcie vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Účastník predajnej akcie je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál dokladu o zakúpení výrobku za účelom overenia nákupu. Ak účastník predajnej akcie na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží doklad o zakúpení výrobku, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. dokladu o zakúpení s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál dokladu o zakúpení výrobku za účelom overenia nákupu. Ak účastník predajnej akcie na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží doklad o zakúpení výrobku, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. dokladu o zakúpení s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník predajnej akcie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 8. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka predajne akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.