Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2019

platné pre:

Whirlpool umývačky 2019

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 16. 9. 2019 do 31. 10. 2019 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a vybraných obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie. Zákazník, ktorý si u vybraných obchodných partnerov kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote 50 EUR:

  Umývačky:
  WSIO 3O34 PFE X, WSIO 3T125 6PE X, WSBO 3O23 PF X, WSIP 4O23 PFE, WSBO 3O34 PF X, WIC 3C23 PEF, WIO 3T133 DEL, WIO 3T223 PFG E, WIP4O32 PF E, WIO 3T121 P, WBO 3033 DL X, WBO 3T323 6.5P X, WIO 3T321 P, WIO 3T133 DL E S, WIC 3C24 PS F E, WCIO 3O32 PE, WBC 3C26 PF X, WIF 4043 DLGT E, WBO 3T333 DF I, WKIO 3T123 6.5P, WSFO 3O34 PF X, WSFO 3O34 PF, WSFO 3O23 PF X, WSFO 3O23 PF, WSFO 3T125 6PC X, WFO 3T223 6.5P X, WFC 3C26 P, WFC 3C23 PF X, WFC 3C23 PF, WFO 3P23 PL X, WFO 3O33 DL X, WFO 3O32 P, WKFO 3O32 P X, WFO 3T222 PG X, WFC 3C22 P X, WFF 4O33 DLTG X @, WFP 4O32 PTG X

  Zoznam vybraných obchodných partnerov:
  sieť predajní NAY Elektrodom a www.nay.sk, sieť predajní DATART a www.datart.sk, sieť predajní Euronics TPD* a Domoss, www.tpd.sk , www.domoss.sk, sieť predajní Proelektro**, www.hej.sk, sieť predajní Planeo Elektro, www.play.sk, sieť predajní Andrea Shop a www.andreashop.sk, www.andreashop-sala.sk, alza.sk, mall.sk, sieť predajní OKAY a okay.sk, ostatní vybraní predajcovia (Orava distribution, Kovospol, Ama elektronic, Elba elektro, E-spotrebiče.sk, Krajčík elektro, Garon s.r.o., Altrak, s.r.o., MT elektro, Limar - Michal Horňák, Jana Kabátová, Elektroservis VV, Salt TS s.r.o., Salt LS s.r.o, Ivan Hoferica - Limar, Maxxl s.r.o., Happy elektro s.r.o., LC elektro, PRB Company s.r.o., Agáta Baloghová - GLOBUS, Elektroservis Martin Vrbiar, Elektroservis Jan Slanec, Dušan Holý - EXPRES SERVIS, VARIOL TRADE s.r.o, Elsatex), zmluvné kuchynské štúdiá SR*** , Kika SK s.r.o., JR-tronic s.r.o. ,Oresi SK s.r.o., Decodom SK, Decomarket SK s.r.o., Möbelix SK, Sanas, Damon Trade.
  *Zoznam predajní Euronics
  **Zoznam predajní Proelektro
  ***Zoznam zmluvných kuchynských štúdií

  Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  5.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. cez vybraných obchodných partnerov uvedených v bode 4.
  5.2. Nákup sa uskutoční v období od 16.9.2019 do 31.10.2019 (vrátane).
  5.3. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.
  5.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní odoslaná príslušná finančná čiastka na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že finančná čiastka bude pripísaná na bankový účet účastníka do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.
  5.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno predávajúcej spoločnosti, dátum kúpy spotrebiču, údaje o spotrebiči (typ spotrebiču, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.
  5.6. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca klient na bonus nárok.

  Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára každý účastník udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov). V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz

 6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 7. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie finančnej čiastky v rámci predajnej akcie.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká repubkika, IČ 26280485.

Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká repubkika.

Pravidlá predajnej akcie
WHIRLPOOL CASHBACK 2019

platné pre:

Whirlpool chladničky 2019

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 10. 2019 do 15.11.2019 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a vybraných obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie. Zákazník, ktorý si u vybraných obchodných partnerov kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote podľa typu modelu uvedeného nižšie:

  ModelHodnota cashback
  W7 821O W   =   30 €
  W7 821O OX   =   30 €
  W7 821O K   =   50 €
  W7 831A W H   =   50 €
  W7 831A OX   =   50 €
  W7 831T MX   =   50 €
  W7 831T OX H   =   50 €
  W7 931T W   =   50 €
  W7 931T OX H   =   50 €
  W9 821D OX H   =   50 €
  W9 931D IX   =   50 €
  W9 931D KS   =   50 €
  W9 931D KS   =   50 €
  W4D7 AAA X C   =   80 €
  W4D7 AAA B C   =   80 €
  W84BE 72 X   =   80 €
  WQ9 E1L   =   80 €
  WQ9 B2L   =   100 €

  Zoznam vybraných obchodných partnerov:
  sieť predajní NAY Elektrodom a www.nay.sk

  Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.
  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.
  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  5.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. cez vybraných obchodných partnerov uvedených v bode 4.
  5.2. Nákup sa uskutoční v období od 1.7.2019 do 31.8.2019 (vrátane).
  5.3. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.
  5.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní odoslaná príslušná finančná čiastka na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že finančná čiastka bude pripísaná na bankový účet účastníka do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.
  5.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno predávajúcej spoločnosti, dátum kúpy spotrebiču, údaje o spotrebiči (typ spotrebiču, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.
  5.6. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca klient na bonus nárok.
  Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára každý účastník udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

  V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz

 6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 7. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie finančnej čiastky v rámci predajnej akcie.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká repubkika, IČ 26280485.

Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká repubkika.

Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2019

platné pre:

Whirlpool sušičky a sety 2019

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 10. 2019 do 30.11.2019 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie.
  Zákazník, ktorý si u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote podľa typu modelu uvedeného nižšie:

  ModelAkce
  FT M11 72B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M11 8X3 EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M11 82B EE   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 8X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 8X3B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 9X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 9X2S EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
     
  ST U 82 EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 83X EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 83E EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 92X EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 92E EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€

  ModelAkce
  FWL61083B CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF71253W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF71483W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG71284W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG71484W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF71483B CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF71483B EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG71283BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG71284WCV CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG81284W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG81296WS EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD81284WC EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG81496B CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG81484BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG81484BV CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG91484W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD91496WS EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD91496BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
     
  FSCR 70415   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 80415   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 80423   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 90423   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 10432   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 12440   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€

  Nárok na zaslanie vyššie uvedenej príslušnej peňažnej čiastky vzniká účastníkovi iba vtedy, ak účastník akcie nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Ak, účastník predajnej akcie od kúpnej zmluvy odstúpi, nárok na vyplatenie príslušnej peňažnej čiastky mu zaniká, resp. je povinný usporiadateľovi obdržanú peňažnú čiastku vrátiť.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  5.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. cez vybraných obchodných partnerov uvedených v bode 4.
  5.2. Nákup sa uskutoční v období od 1.10.2019 do 30.11.2019 (vrátane).
  5.3. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback . Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.
  5.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní odoslaná príslušná peňažná čiastka na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že peňažná čiastka bude pripísaná na bankový účet účastníka do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.
  5.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno predávajúcej spoločnosti, dátum kúpy spotrebič a , údaje o spotrebiči (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.
  5.6. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca klient na bonus nárok.
  5.7. Predajnú akciu nie je možné kombinovať s inou akciou spoločnosti Whirlpool na rovnaký produkt, napr. Predĺžená - plná záruka 5 rokov na spotrebič a pod. Výrobné číslo spotrebiča môže byť registrované iba na jednu akciu. V prípade druhej registrácie bude táto automaticky zamietnutá.

  Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára každý účastník udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

  V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz

 6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 7. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie finančnej čiastky v rámci predajnej akcie.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká repubkika, IČ 26280485.

Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká repubkika.