Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2020

platné pre:

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 3. 2020 do 30.4.2020 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie.
  Zákazník, ktorý si u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku (ďalej len “bonus”) v hodnote podľa typu modelu uvedeného nižšie:

  ModelAkce
  FT M11 72B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M11 8X3 EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M11 82B EE   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 8X3B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 8X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 9X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
  FT M22 9X2S EU   =   Sušička FreshCare+ 30,-€
     
  ST U 82 EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 83X EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 83E EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 92X EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€
  ST U 92E EU   =   Sušička Supreme Care 50,-€

  ModelAkce
  FWF 71253W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF 71483W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 71284W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 71484W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF 71483B CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWF 71483B EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 71283BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 71284WCV CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 81284W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 81296WS EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD 81284WC EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 81496B CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 81484BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 81484BV CS   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWG 91484W EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD 91496WS EU   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
  FWD 91496BV EE   =   Set so sušičkou FreshCare+ 60,-€
     
  FSCR 70413   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 70415   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 80415   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 80423   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 90423   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 10432   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€
  FSCR 12440   =   Set so sušičkou Supreme Care 100,-€

  V prípade setu platí predajná akcia len pre kombináciu modelov sušičky a práčky, ktoré sú zaradené do predajnej akcie.
  V prípade setu platí, že oba výrobky je potrebné zakúpiť naraz, pričom musia byť uvedené na jednom doklade o zakúpení.
  Bonusy sa nevzťahujú na samostatne zakúpené práčky Whirlpool .

  Za predajnú cenu sa považuje cena výrobku uvedená v doklade o zakúpení výrobku vrátane DPH. Do konečnej predajnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola účastníkovi predajnej akcie uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukážka na zľavu, za konečnú predajnú cenu sa považuje cena po odčítaní takejto zľavy. Ak je konečná predajná cena výrobkov, na ktoré sa predajná akcia vzťahuje nižšia ako odporúčaná cena Whirlpool uvedená pri jednotlivých výrobkoch na stránke https://www.whirlpool.sk/ v sekcii spotrebiče, predajná akcia sa na tento zakúpený výrobok nevzťahuje.
 5. Nárok na bonus vzniká účastníkovi predajnej akcie iba vtedy, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorou výrobok kúpil v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Ak účastník predajnej akcie od kúpnej zmluvy odstúpi, nárok na vyplatenie bonusu mu zaniká, resp. je povinný usporiadateľovi obdržaný bonus vrátiť.

  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  6.1 Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. u obchodných partnerov (certifikovaných predajcov) uvedených na stránke Whirlpool - https://www.whirlpool.sk/kontakty/predajcovia/
  6.2 Nákup sa uskutoční v období od 20.02.2020 do 30.4.2020 (vrátane).
  6.3 Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback . Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobku. V prípade výrobkov zakúpených od 20.02.2020 do 29.02.2020 (vrátane) je nutné nákup zaregistrovať do 14.03.2020.
  6.4 Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní poukázaný bonus v príslušnej sume na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.
  6.5 V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa účastníka predajnej akcie (koncového zákazníka), číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno obchodného partnera (predávajúceho), dátum kúpy výrobku a údaje o výrobku (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia dokladu o zakúpení výrobku.
  6.6 V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca účastník predajnej akcie na bonus nárok.
  6.7 Predajnú akciu nie je možné kombinovať s inou akciou spoločnosti Whirlpool na rovnaký výrobok, napr. Predĺžená - plná záruka 5 rokov na spotrebič a pod. Výrobné číslo výrobku môže byť registrované iba na jednu akciu. V prípade druhej registrácie bude táto automaticky zamietnutá.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslaním registračného formulára účastník predajnej akcie udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka predajnej akcie vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Účastník predajnej akcie je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie s výnimkou registrácie výrobkov zakúpených od 20.02.2020 do 29.02.2020 alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál dokladu o zakúpení výrobku za účelom overenia nákupu. Ak účastník predajnej akcie na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží doklad o zakúpení výrobku, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. dokladu o zakúpení s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník predajnej akcie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 8. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka predajne akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.

Pravidlá predajnej akcie WHIRLPOOL CASHBACK 2020

platné pre:

Whirlpool umývačky 2020

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 (ďalej len “doba konania predajnej akcie”) na území Slovenskej republiky (ďalej len “miesto konania predajnej akcie”).
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník predajnej akcie”).
 4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:
  Akcia sa vzťahuje iba na vybrané modely a obchodných partnerov usporiadateľa predajnej akcie.
  Zákazník, ktorý si u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky kúpi niektorý z týchto výrobkov značky Whirlpool, môže následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku (ďalej len “bonus”) v hodnote 50 EUR:

  Umývačky:
  WSIO 3O34 PFE X, WSIO 3T125 6PE X, WSBO 3O23 PF X, WSIP 4O23 PFE, WSBO 3O34 PF X, WIC 3C23 PEF, WIO 3T133 DEL, WIO 3T223 PFG E, WIP4O32 PF E, WIO 3T121 P, WBO 3033 DL X, WBO 3T323 6.5P X, WIO 3T321 P, WIO 3T133 DL E S, WIC 3C24 PS F E, WCIO 3O32 PE, WBC 3C26 PF X, WIF 4043 DLGT E, WBO 3T333 DF I, WKIO 3T123 6.5P, WSFO 3O34 PF X, WSFO 3O34 PF, WSFO 3O23 PF X, WSFO 3O23 PF, WSFO 3T125 6PC X, WFO 3T223 6.5P X, WFC 3C26 P, WFC 3C23 PF X, WFC 3C23 PF, WFO 3P23 PL X, WFO 3O33 DL X, WFO 3O32 P, WKFO 3O32 P X, WFO 3T222 PG X, WFC 3C22 P X, WFF 4O33 DLTG X @, WFP 4O32 PTG X

  Za predajnú cenu sa považuje cena výrobku uvedená v doklade o zakúpení výrobku vrátane DPH. Do konečnej predajnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola účastníkovi predajnej akcie uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukážka na zľavu, za konečnú predajnú cenu sa považuje cena po odčítaní takejto zľavy. Ak je konečná predajná cena výrobkov, na ktoré sa predajná akcia vzťahuje nižšia ako odporúčaná cena Whirlpool uvedená pri jednotlivých výrobkoch na stránke https://www.whirlpool.sk/ v sekcii spotrebiče, predajná akcia sa na tento zakúpený výrobok nevzťahuje.
 5. Nárok na bonus vzniká účastníkovi predajnej akcie iba vtedy, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorou výrobok kúpil v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení. Ak účastník predajnej akcie od kúpnej zmluvy odstúpi, nárok na vyplatenie bonusu mu zaniká, resp. je povinný usporiadateľovi obdržaný bonus vrátiť.
  Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry: KTPB s.r.o., IČ: 26280485 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.
  Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii
  6.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov podľa zoznamu v bode 4. u obchodných partnerov (certifikovaných predajcov) uvedených na stránke Whirlpool https://www.whirlpool.sk/kontakty/predajcovia
  6.2. Nákup sa uskutoční v období od 20.2.2020 do 30.4.2020 (vrátane).
  6.3. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie on-line registračného formulára na webovej stránke www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobku. V prípade výrobkov zakúpených od 20.02.2020 do 29.02.2020 (vrátane) je nutné nákup zaregistrovať do 14.03.2020.
  6.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní poukázaný bonus v príslušnej sume na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa zaväzuje, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní vo vzťahu k času, ktorý si vyžaduje medzibanková transakcia.
  6.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa účastníka predajnej akcie (koncového zákazníka), číslo bankového účtu pre prevod finančných prostriedkov, meno obchodného partnera (predávajúceho), dátum kúpy výrobku, údaje o výrobku (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia dokladu o zakúpení výrobku.
  6.6. V prípade, ak v dobe určenej na registráciu výrobku podľa bodu 6.3. týchto podmienok, nie je účastníkovi predajnej akcie výrobok dodaný (t.j. nie je schopný riadne vyplniť registračný formulár s uvedením modelového čísla -12NC a výrobného čísla, napr. z dôvodu dodania výrobku kuchynským štúdiom a pod.), môže sa predajnej akcie zúčastniť za podmienok tzv. “Odloženej registrácie”:
  ● Prvá časť Odloženej registrácie: účastník predajnej akcie vyplní do 14 dní od nákupu výrobku na webovej stránke https://vestavby.whirlpool-cashback.sk/ on-line registračný formulár s údajmi uvedenými v bode 6.5. týchto podmienok s výnimkou uvedenia modelového čísla -12NC a výrobného čísla a ako prílohu registračného formulára priloží doklad o objednaní výrobku.
  ● Po riadnom vyplnení registračného formulára a doložení dokladu o objednaní výrobku bude účastníkovi predajnej akcie zaslané potvrdenie o registrácii z e-mailovej adresy info@ktpb.cz a bude vyzvaný k doplneniu modelového čísla -12NC a výrobného čísla v lehote do 3 mesiacov od uskutočnenia Prvej časti Odloženej registrácie.
  ● Druhá časť Odloženej registrácie: účastník predajnej akcie v 3 mesačnej lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku doplní registráciu e-mailom na e-mailovú adresu info@ktpb.cz s uvedením modelového čísla -12NC a výrobného čísla dodaného výrobku.
  ● Prijatie e-mailu účastníka predajnej akcie s uvedením modelového čísla - 12NC a výrobného čísla dodaného výrobku, kompletizácia registrácie s Prvou časťou Odloženej registrácie a overenie registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie potvrdené z e-mailovej adresy info@ktpb.cz.
  ● V prípade úspešného overenia registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní poukázaný bonus v príslušnej sume v súlade s bodom 6.4. týchto podmienok.
  6.7. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca účastník predajnej akcie na bonus nárok.
  6.8. Predajnú akciu nie je možné kombinovať s inou akciou spoločnosti Whirlpool na rovnaký výrobok, napr. Predĺžená - plná záruka 5 rokov na spotrebič a pod. Výrobné číslo výrobku môže byť registrované iba na jednu akciu. V prípade druhej registrácie bude táto automaticky zamietnutá.

  Odoslanim registračného formulára účastník predajnej akcie potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

  Odoslanim registračného formulára účastník predajnej akcie udeľuje svoj súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

  V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie bude účastník predajnej akcie vyzvaný, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Whirlpool nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Účastník predajnej akcie je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie s výnimkou registrácie výrobkov zakúpených od 20.02.2020 do 29.02.2020 alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál dokladu o zakúpení výrobku, za účelom overenia nákupu. Ak účastník predajnej akcie na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o doklad zakúpení akciového výrobku, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. dokladu o zakúpení s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).
 7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník predajnej akcie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnom na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho pola registračného formulára.
 8. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka predajne akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého, alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť, alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia, alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: info@ktpb.cz.

Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.