PRAVIDLÁ PROMO AKCIE WHIRLPOOL CASHBACK PRANIE & SUŠENIE OKTÓBER - DECEMBER 2021

platné pre:

vybrané modely práčok, sušičiek a setov práčok a sušičiek z radu FreshCare+ a Supreme Silence Whirlpool

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá akčnej ponuky Whirlpool Cashback (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len usporiadateľom formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie
  Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Miesto konania predajnej akcie
  Predajná akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u obchodných partnerov Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s.r.o. v online aj v kamenných predajniach.
 3. Miesto konania predajnej akcie
  Predajná akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u obchodných partnerov Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s.r.o. v online aj v kamenných predajniach.
 4. Termín konania predajnej akcie
  Predajná akcia prebieha v termíne od 11. 10. 2021 do 31.12. 2021 (ďalej len „doba konania predajnej akcie“).
 5. Účastník predajnej akcie
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).
 6. Základná charakteristika predajnej akcie

  Zákazník, ktorý u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky zakúpi vybrané modely práčok z radu FreshCare+ aôebo radu Supreme Silence, sušičiek z radu FreshCare+ alebo Supreme Silence, alebo setov práčka a sušička vždy z rovnakého radu FreshCare+ alebo Supreme Silence značky Whirlpool, ktoré sú zahrnuté do akcie, môže následne po riadne uskutočnenej registrácii a dodržaní všetkých podmienok, obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote:
  Rad FreshCare+
  ● 40 € pri kúpe práčky alebo sušičky z radu FreshCare+ samostatne
  ● 120 € pri kúpe setu práčky a sušičky z radu FreshCare+ spoločne
  Rad Supreme Silence
  ● 80 € pri kúpe práčky alebo sušičky z radu Supreme Silence samostatne
  ● 200 € pri kúpe setu práčky a sušičky z radu Supreme Silence spoločne
 7. Produkty zaradené do predajnej akcie
  6.1. Akcia sa vzťahuje len na vybrané modely usporiadateľa predajnej akcie a ich sety.
  6.2. Vybrané modely zaradené do akcie Cashback zakúpené u obchodných partnerov spoločnosti Whirlpool na území Slovenskej republiky.
  6.3. Výška cashback a zaradené modely:

  Rad FreshCare+

  Model12 NCHodnota CB
  PRÁČKY FreshCare+
  FFD 8638 BV EE85999159740040 €
  FFB 9458 BV CS85999163689040 €
  FFD 9458 BCV EE85999163691040 €
  FFD 9458 BV EE85999163694040 €
  FFD 8458 BCV EE85999163706040 €
  FFB 8458 BV CS85999163696040 €
  FFB 8458 BV EE85999163697040 €
  FFB 8258 BV EE85999163698040 €
  FFB 8258 WV EE85999163699040 €
  FFB 9458 WV EE85999163787040 €
   
  SUŠIČKY FreshCare+
  FFT M11 82B EE86999163614040 €
  FFT M11 8X3 EE86999163583040 €
  FFT M22 8X3B EE86999163589040 €
  FFT D 8X3B EE86999163582040 €
  FFT M22 9X2B EE86999163618040 €
  FFT M22 9X2WS EE86999163623040 €
  FFT M22 9X3B EE86999163625040 €
  FFT M11 9X2BY EE86999163395040 €
   

  Nákup setu FreshCare+ z vyššie uvedených modelov = cashback 120 €


  Rad Supreme Silence

  Model12 NCHodnota CB
  PRÁČKY Supreme Silence
  W6X W845WB EE85999162411080 €
  W7X W845WB CS85999162409080 €
  W6 W945WB EE85999162450080 €
  W8 W946WB EE85999162422080 €
  W8 W946WB CS85999162421080 €
  W8 W046WB EE85999162449080 €
   
  SUŠIČKY Supreme Silence
  W6 D84WB EE86999163329080 €
  W7 D84WB EE86999163338080 €
  W6 D94WB EE86999163342080 €
  W7 D94WB CS86999163346080 €
  W7 D94WB EE86999163343080 €
  W7 D93SB EE86999163353080 €
   

  Nákup setu Supreme Silence z vyššie uvedených modelov = cashback 200 €


  6.4. Pri kúpe setu práčka a sušička je potrebné dodržať 14 dňový termín registrácie k CB od nákupu u oboch spotrebičov.
  6.5. Nárok na zaslanie peňazí vzniká iba vtedy, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak odstúpi účastník predajnej akcie, nárok na vrátenie finančných prostriedkov v rámci predajnej akcie nevzniká a prípadne zaslané peniaze je účastník predajnej akcie povinný vrátiť usporiadateľovi.
 8. Podmienky účasti v predajnej akcii
  7.1. Nákup jedného alebo viac modelov z vybraných spotrebičov podľa zoznamu v bode 6.
  7.2. Nákup sa uskutoční v dobe trvania predajnej akcie.
  7.3. Kompletné a úplné vyplnenie registračného formulára dostupného z webových stránok www.whirlpool.sk/promo-akcie/ do 14 dní od uskutočnenia nákupu.
  7.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní odoslaná príslušná čiastka na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že finančná čiastka bude pripísaná na bankový účet účastníka do 30 dni v nadväznosti na čas, ktorý si vyžaduje realizácia medzibankovej transakcie.
  7.5. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankového účtu na poukázanie peňažných prostriedkov, obchodná firma predajcu, dátum zakúpenia spotrebiča/-ov, údaje o spotrebiči (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo - 12NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.
  7.6. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca účastník predajnej akcie na príslušnú finančnú čiastku nárok.
  7.7. Účasť v tejto predajnej akcii nie je možné kombinovať s účasťou v inej promo akcii alebo podobnej akcii usporiadateľa, týkajúcej sa rovnakého produktu (napríklad Predĺžená záruka 5 rokov na celý spotrebič alebo akcia Whirlpool PREMIUM Vianoce). Výrobné číslo spotrebiča môže byť registrované len na jednu akciu usporiadateľa. V prípade druhej a ďalšej registrácie bude účasť automaticky zamietnutá.
  7.8. Tým, že účastník predajnej akcie odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.
  7.9. Odoslaním registračného formulára každý účastník predajnej akcie súhlasí so zasielaním obchodných ponúk usporiadateľa na e-mailovú adresu zadanú účastníkom predajnej akcie v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných ponúk je možné kedykoľvek odvolať v sídle usporiadateľa.
  7.10. V prípade chybných alebo neúplných údajov v registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom e-mailu. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.
  7.11. Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie uskutočnené mimo dobu konania predajnej akcie alebo registrácie neobsahujúce všetky správnej údaje, nebude priložená požadovaná príloha, registrácia nespĺňajúca daný formát alebo inak nespĺňajúca podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uchovať si originál účtenky - dokladu o zaplatení výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účastník predajnej akcie účtenku/účtenky o zaplatení výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, tj. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na vrátenie peňazí. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).
  7.12. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.
 9. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
  V rámci predajnej akcie usporiadateľ spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom predajnej akcie pri prihlásení do predajnej akcie pre naplnenie obsahu predajnej akcie. Účelom poskytnutia osobných údajov účastníkom predajnej akcie je teda realizácia usporiadanej predajnej akcie vo vzťahu k účastníkom. Osobné údaje poskytuje účastník predajnej akcie dobrovoľne. Osobné údaje budú spracované usporiadateľom ako správcom a môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom usporiadateľa, ktorí sú na základe zmluvy poverení realizáciou predajnej akcie: spolupracujúca agentúra KTPB s.r.o (viď údaje nižšie). Ochrana osobných údajov sa okrem týchto pravidiel riadi najmä Oznámením o ochrane osobných údajov, ktorého text možno nájsť na internetových stránkách usporiadateľa https://www.whirlpool.sk/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov, zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tiež GDPR), a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Bližšie informácie o spôsobe a rozsahu ochrany osobných údajov sú uvedené v Oznámení na citovanej internetovej adrese.
 10. Záverečné ustanovenia
  9.1. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného jednania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto uvedené písomne ve forme dodatku a zverejnené na www.whirlpool.sk/promo-akcie/cashback. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených pre vrátenie peňazí v predajnej akcii.
  9.2. Kontaktné údaje spolupracujúcej agentúry sú:
  KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno., info@ktpb.cz